K. Lachmanová: Seminár- Syndróm pomocníka 25.3 v QV

K. Lachmanová: Seminár- Syndróm pomocníka 25.3 v QV

 

Slovenský inštitút logoterapie ( SILOE )  v spolupráci s Inštitútom existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU vás v rámci cyklu prednášok Úskalia pomáhajúcich profesií 
pozýva na odborný seminár na tému  S y n d r ó m   p o m o c n í k a

P r e d n á š a :

PhLic. Kateřina Lachmanová ThD, psychologička, terapeutka, autorka kníh s duchovnou tematikou, ktorá sa dlhodobo venuje individuálnej psychoterapii, vyučuje psychológiu pre pomáhajúce profesie na Karlovej Univerzite v Prahe a prednáša pre odbornú i laickú verejnosť.

M i e s t o
Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava (horná prednášková sála).
T e r m í n
Piatok 25. marca 2011 od 17.00 do cca 20.00 hod.
P o p l a t o k
2 eurá, uhrádza sa pri registrácii na začiatku seminára.
K r e d i t y
Odborný seminár je vzdelávacou aktivitou v rámci sústavného vzdelávania.

P r i h l a s o v a n i e
Prosíme, aby ste svoju účasť na seminári z dôvodu limitovaného počtu miest
potvrdili vopred na adrese SILOE: institut.logoterapia@gmail.com
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
za organizačný výbor
mgr. Monika Ginzeriová

https://iepnl.truni.sk/SILOE_semin%C3%A1r.pdf