Výstava ARS LITURGICA do 30.4.2011 v Historickom múzeu v Bratislave

Výstava ARS LITURGICA do 30.4.2011 v Historickom múzeu v Bratislave

Trvanie výstavy: 15.5.2010 - 30.4.2011

Miesto konania: Historické múzeum SNM

Na výstave ARS LITURGICA uvidíte reprezentatívny výber liturgického umenia – liturgických predmetov a umeleckého remesla, výlučne z drahých kovov, ktoré používali cirkvi na území Slovensku v časovom horizonte od 15. storočia po súčasnosť.

 

Tvorí ho približne 95 sakrálnych klenotov používaných pri liturgii: kalichov, cibórií, monštrancií, ale aj pacifikálov, kadidiel a navikulí, svietnikov, ampúl a relikviárov. Okrem katolíckej liturgie budú prezentované aj predmety používané v rámci liturgie u evanjelikov a kalvínov, tiež u pravoslávnych a gréckokatolíkov.

Najväčšia pozornosť je venovaná katolíckej liturgii, do ktorej sú zaradené aj predmety používané pred reformáciou. Katolícke liturgické predmety patria v dejinách zlatníctva k tým najhonosnejším a najreprezentatívnejším prácam tohto umeleckého remesla, pričom vynikajúco odrážajú ideové a estetické kritériá jednotlivých etáp v dejinách kresťanského sakrálneho umenia.

Výstava kladie zreteľ nielen na estetickú, ale aj na didaktickú stránku prezentácie vystavených artefaktov, aby sa dejiny sakrálneho zlatníctva, stali „čitateľnejšími“ aj pre esteticky cítiacich laikov z radov veriacich, ako aj pre samotných kňazov, ktorí si často celkom neuvedomujú historické a umelecko-historické hodnoty pokladov, ktoré vo svojich farnostiach spravujú. Výstava vlastne prvý raz v takej miere prezentuje chronologický rad zlatníckych artefaktov od 14. storočia až do súčasnosti.
Predstavia sa na nej aj menej známe liturgické predmety, ktoré sa doteraz nachádzajú v majetku cirkví na Slovensku a tým pádom ešte stále majú svoje miesto v živom kulte. Výnimočne sa na výstave spoločne prezentujú katolícka cirkev, cirkvi východného rítu, tiež Evanjelická cirkev a. v. ako aj Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, čo divákovi umožní oboznámiť sa so špecifikami ich liturgických predmetov.